Over ons

Het Naarden International Piano Festival werd eind 2018 opgericht met als doel ondersteuning te bieden aan talentvolle masterstudenten, die op het punt staan af te studeren en hun onafhankelijke leven als concertpianist gaan beginnen. Tijdens het festival zullen deze jonge pianisten zelf optreden, maar ook kennismaken met ervaren meesterpianisten. Het NIPF is geen concours maar een ontmoetingsplek voor beginnende en ervaren professionals.

Het festival omvat twee concertseries: de Master Pianists Concert Series en de Discovery Concert Series. Interviews met pianisten en leden van de Honorary Guests kunnen worden bijgewoond door publiek.

  • Lineke Lever – uitvoerend directeur
  • Vera Vos – marketing & PR
  • Satu Hoogeveen – productie
  • Marco Meijdam – productioneel medewerker

Nino Gvetadze

Artistiek directeur & mede-oprichter

Hankie Bruinsma Verbrugh

Voorzitter & mede-oprichter

Eregasten

Tijdens het Naarden International Piano Festival worden diverse Eregasten speciaal uitgenodigd. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse concertwereld, waaronder impresario’s, programmeurs en concertzaaldirecties. De jonge pianotalenten krijgen de kans met hen uitgebreid van gedachten te wisselen.
In 2021 hadden wij onderstaande Eregasten uitgenodigd:

  • Anita Crowe – programmer Concertgebouw Amsterdam
  • Leontien van der Vliet – partner, manager bij Interartists Classical Music Management
  • Valentine Laout – productmanager (promotie en marketing) bij Challenge Records
  • Lestari Scholtes – programmeur Grachtenfestival Amsterdam, artistiek leider Piano Duo Festival
  • Matthew Trusler – Orchid Classics UK

De Robert F.W. Bruinsma Stichting

De Robert F.W. Bruinsma Stichting

Het idee voor deze stichting is lang geleden ontstaan na het overlijden van mijn man Robert Bruinsma. De gedachte was jonge mensen op weg te helpen en ze kansen te geven hun talenten verder te ontwikkelen. Met name piano studenten hadden onze aandacht.

Het heeft nog een aantal jaren geduurd voordat ons idee vastere vorm kreeg. In 2015 was het zover!

De Robert F.W. Bruinsma Foundation is van start gegaan.

Het is een stichting geworden die vooral jong talent op muzikaal gebied financieel en praktisch gaat ondersteunen en ze een podium zal bieden om zich te presenteren. Niet alleen aan publiek maar zeker ook aan vertegenwoordigers van concertzalen en agentschappen op muzikaal gebied.

Het bestuur van onze stichting bestaat uit drie enthousiaste en competente mensen. Verder hebben wij een aantal deskundigen om ons heen kunnen verzamelen die ons op muzikaal gebied ondersteunen. Ik prijs me heel gelukkig dat deze mensen in dit project met ons mee willen gaan, meedenken en adviseren!

We hebben veel plannen maar allereerst is het werk gestart om de voormalige Andreaskerk in Naarden Vesting om te bouwen tot concertzaal. Dat zal onze basis zijn in de toekomst. Een eigen plek waar jonge, talentvolle pianisten kunnen komen musiceren, optreden voor publiek en oefenen met vrienden. Maar ook ander talent op cultureel gebied zal hier welkom zijn.

Begin 2018 is de transformatie van het gebouw gereed gekomen en BIJ ANDREAS is nu een feit.

Tijdens de verbouwing hebben wij contacten gelegd met muziekscholen, conservatoria en andere culturele instellingen. Daaruit zal telkens weer blijken welk talent onze steun nodig heeft. En op wat voor manier wij die steun mogelijk kunnen verlenen.

Hankie Bruinsma Verbrugh
Voorzitter

Scroll naar top
Nino Gvetadze
© Christopher Pugmire

There comes a time for young musicians when they graduate and are about to start independent lives in search of their true identities. This moment has been a turning point for many of us, as we were about to make our own choices, without the guidance of our teachers. As a young independent musician you are the one to choose the repertoire for your future recitals, build a network around you, find the interesting opportunities and the way to keep on growing and developing. For some of the students the transition happens naturally, but many of them need more opportunities and possibilities to create their own network.

Even though we have incredible amount of music competitions around the world and some of them are truly creative and help young artists to develop and give them opportunities to play around the world, I still think, that music is not about competing and we should be able to recognise a talent without the list of many prizes in their biographies.

As a young girl, I had my heroes, pianists, that I admired, but never dared to go near them, as they were completely out of my reach. Time has passed and I personally met some of my heroes and learned so much from them, in a simple conversation and especially while listening to them very closely.

Some time ago I started thinking , what if we could actually create an event, a festival, where young talented pianists could actually meet their heroes, a festival, where there are no sides, but one unity, where young can learn from the experienced and perform on the same stage.

Thanks to Hankie Bruinsma Verbrugh this idea took shape and found its home in Naarden, in a beautiful little concert hall “Bij Andreas”, where it took its start in May 2019. In spring of 2022 we’ll be hosting our 3rd edition, which gives me hope, that, the Festival will create many interesting possibilities for young talented musicians and will establish itself as a yearly event celebrating classical music.

Hope to see you all in Naarden!

Nino Gvetadze
Pianist / Co Founder / and Artistic Director of the Naarden International Piano Festival.

Hankie Bruinsma Verbrugh
© Ronald Knapp

As a little girl, I used to walk with my mother through Naarden Vesting, on our way to the Turfpoortstraat, to visit my grandmother.

I can’t remember a lot from the visit to grandma, but I do still have vivid memories of the high curbs and buildings! The ‘Spaansche Huis’, the Andreas church! The former church was converted to a concert hall by the Robert F.W. Bruinsma Foundation.

So how did all this come about?

In my youth I listened to the Matthäus Passion in the Grand Church of Naarden many times. My parents were both involved in the organization of these beautiful performances by the Nederlandse Bachvereniging. During this time, the seeds for my development in and love for music were sown.

After I finished school, the work of both my husband and myself required us to spend a lot of time abroad. I even lived in France for 25 years. The music was relegated to the background, but it never really left my mind.

My husband died in 2005.

During that period, I started organizing piano concerts at our estate in France. It became a success! And it gave me the energy and the idea to continue it in the Netherlands, after I sold the property.

To lead the initiative in the right direction, we started the Robert F.W. Bruinsma Foundation. We bought the Andreas church at the Turfpoortstraat in Naarden Vesting to create a home base for our activities. After three years of renovation, we managed to convert the former church to a small-scale concert hall.

The main goal of our foundation is supporting young musicians, primarily piano students, on their path to the future.

In the beginning phase of the renovation I met pianist Nino Gvetadze. She was introduced to me by Jan Wijn, a renowned piano teacher in the Netherlands.

Nino and I had a few conversations, and it quickly became clear that our thoughts were well aligned when it came to music and youth.

Therefore, Nino explained her plan to me. An idea to bring young talent from the piano master’s degree of the conservatory into contact with people who are important for their career development.

This marked the starting point for the ‘Naarden International Piano Festival’.

We are both very proud that it came to this. You can have a dream, but you need to be willing to stick your neck out to make it come true.

Push forward, don’t hesitate, chase your goal!

Music brings people together!

We hope to connect students with master pianists!

Together with our producer Marco Meijdam and a small team of employees, we do everything we can to put this festival on the map for the future.

We hope to offer you a couple of days of beautiful music!

Hankie Bruinsma Verbrugh
Co-Founder of the Festival
Chairman of the Robert F.W. Bruinsma Foundation.

Nino Gvetadze
© Christopher Pugmire

Er komt een moment in het leven van jonge musici dat ze gaan afstuderen en hun onafhankelijke carrières tegemoet gaan, op zoek naar hun ware identiteit. Voor velen van ons is dit moment een keerpunt geweest omdat we toen onze eigen keuzes gingen maken zonder de steun van onze docenten. Als jong, onafhankelijk musicus, ben jij degene die het repertoire kiest voor de komende recitals, een netwerk rondom je heen opbouwt, interessante mogelijkheden opzoekt en een manier vindt om te groeien en je verder te ontwikkelen. Voor sommige van de studenten gaat die overgang op een natuurlijke wijze maar velen van hen hebben meer mogelijkheden en steun nodig om dat netwerk te creëeren.

Alhoewel er over de hele wereld enorm veel muziek competities bestaan waarvan sommigen werkelijk heel creatief en ondersteunend voor de studenten zijn, denk ik toch dat muziek niet om competitie gaat. We zouden in staat moeten zijn een groot talent te herkennen zonder eerst de lijst met prijzen in hun biografieën door te lezen.

Als jong meisje had ik mijn helden, pianisten die ik bewonderde. Maar nooit durfde ik ze te benaderen, ze waren compleet buiten mijn bereik. Tijden gingen voorbij en uiteindelijk heb ik persoonlijk enkele van mijn helden mogen ontmoeten. Ik leerde enorm veel van ze, simpelweg door een gesprek maar zeker door aandachtig naar hen te luisteren.

Een tijd geleden dacht ik, wat zou het mooi zijn als we een evenement konden organiseren, een festival, waarbij jonge talentvolle pianisten daadwerkelijk hun helden zouden kunnen ontmoeten. Zonder beperking of afstand met hen zouden kunnen spreken, met elkaar een groep vormen waarbij de jongeren van de ervaren pianisten kunnen leren en samen optreden op hetzelfde podium.

Met dank aan Hankie Bruinsma Verbrugh is dit idee werkelijkheid geworden en heeft het zijn thuis gevonden in Naarden, in een mooie kleine concertzaal, BIJ ANDREAS. Het is daar waar we voor het eerst het Naarden International Piano Festival zullen gaan houden in mei 2019! In het voorjaar van 2022 vindt onze derde editie plaats, wat mij hoop geeft dat het festival veel mogelijkheden zal bieden voor jonge getalenteerde musici en dat het festival zich zal vestigen als een jaarlijks evenement dat klassieke muziek viert.

Ik hoop u allen in Naarden te ontmoeten!

Nino Gvetadze
Pianiste / Mede-oprichter / en Artistiek Directeur van het Naarden International Piano Festival

Hankie Bruinsma Verbrugh
© Ronald Knapp

Als klein meisje wandelde ik met mijn moeder in Naarden Vesting, op weg naar de Turfpoortstraat, op weg naar mijn oma.

Van het bezoek aan oma kan ik me niet veel meer herinneren maar wat me nog helder voor de geest staat zijn de hoge stoepen en de gebouwen! Het Spaansche Huis, de Andreaskerk!

Het voormalige kerkgebouw wat door de stichting Robert F.W. Bruinsma werd verbouwd tot concertzaal.

Hoe is het zo gekomen?

In mijn jeugd heb ik in de Grote Kerk van Naarden vele malen de Matthäus Passion beluisterd. Mijn ouders waren beiden op organisatorisch gebied betrokken bij deze prachtige uitvoeringen door de Nederlandse Bachvereniging. In die tijd werd bij mij de kiem gelegd voor mijn ontwikkeling in, en liefde voor muziek.

Na mijn jeugd en schoolopleiding ben ik door werkzaamheden van mijn man en mij veel in het buitenland geweest en heb zelfs 25 jaar in Frankrijk gewoond. De muziek kwam toen wat op de achtergrond maar is nooit echt uit mijn hoofd verdwenen.

Mijn man overleed in 2005.

In die periode ben ik begonnen met het organiseren van pianoconcerten op ons landgoed in Frankrijk. Het werd een succes! En het gaf me de energie en het idee om dat ook in Nederland op te pakken nadat ik het landgoed verkocht had.

Om het geheel in goede banen te leiden is de stichting Robert F.W. Bruinsma opgezet. De Andreaskerk in de Turfpoortstraat in Naarden Vesting is aangekocht met als doel een thuisbasis te creëeren voor de aktiviteiten van onze stichting. Na drie jaar verbouwing hebben we de voormalige kerk omgetoverd tot een kleinschalig concertzaaltje.

De voornaamste doelstelling van onze stichting is het ondersteunen van jonge musici, met name pianostudenten, op weg naar hun toekomst.

In de beginfase van de verbouwing heb ik de pianiste Nino Gvetadze ontmoet. Zij is aan mij voorgesteld door Jan Wijn, bekend pianopedagoog in Nederland.

Nino en ik hebben een paar gesprekken gevoerd en al snel werd duidelijk dat we op één lijn zitten betreffende gedachten over muziek en jeugd. Derhalve legde Nino mij haar plan voor. Een idee om jong toptalent uit de masteropleiding piano van de conservatoria in contact te brengen met mensen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling op weg naar hun carrière.

En dit werd het startschot voor het

‘Naarden International Piano Festival’.

We zijn beiden heel trots dat het zover gekomen is.

Je hebt een droom maar je moet je nek durven uitsteken om het te verwezenlijken.

Doorzetten, niet aarzelen, je doel achterna gaan!

Muziek verbindt mensen!

Wij hopen studenten met meester pianisten te verbinden!

Samen met Marco Meijdam, onze producer en een klein team van medewerkers, doen wij ons best dit festival voor de toekomst op de kaart te zetten.

Wij hopen u als publiek een paar dagen mooie muziek te bieden!

Hankie Bruinsma Verbrugh
Mede-oprichter van het Naarden International Piano Festival
Voorzitter van de Robert F.W. Bruinsma Stichting