Over ons

Het Naarden International Piano Festival werd eind 2018 opgericht met als doel ondersteuning te bieden aan talentvolle masterstudenten, die op het punt staan af te studeren en hun onafhankelijke leven als concertpianist gaan beginnen. Tijdens het festival zullen deze jonge pianisten zelf optreden, maar ook kennismaken met ervaren meesterpianisten. Het NIPF is geen concours maar een ontmoetingsplek voor beginnende en ervaren professionals.

Het festival omvat twee concertseries: de Master Pianists Concert Series en de Discovery Concert Series. Interviews met pianisten en leden van de Honorary Guests kunnen worden bijgewoond door publiek.

  • Nino Gvetadze – Artistiek Leider
  • Dorien van Londen – Zakelijk Leider
  • Marco van Es – Marketing en Communicatie
  • Satu Hoogeveen – Producent

Nino Gvetadze

Artistiek Leider & Mede-oprichter

Hankie Bruinsma Verbrugh

Voorzitter & Mede-oprichter

Eregasten

Tijdens het Naarden International Piano Festival zijn verschillende eregasten speciaal uitgenodigd. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse concertwereld, inclusief impresario’s, programmeurs en concertzaaldirecteuren. De jonge pianotalenten krijgen de kans om met hen van gedachten te wisselen.
In 2021 hebben we de volgende eregasten uitgenodigd:

  • Leontien van der Vliet – Managing partner Interartists Amsterdam
  • Stijn van der Schoor – Assistent-programmeur Het Concertgebouw Amsterdam
  • Jasper Bartlema – Programmeur Waalse Kerk Amsterdam
  • Liesbeth Den Boer – Programmeur Philharmonie Haarlem
  • Jan-Willem van Ree – Programmeur Edesche Concertzaal

De Robert F.W. Bruinsma Stichting

De Robert F.W. Bruinsma Stichting

Het idee voor deze stichting is lang geleden ontstaan na het overlijden van mijn man Robert Bruinsma. De gedachte was jonge mensen op weg te helpen en ze kansen te geven hun talenten verder te ontwikkelen. Met name piano studenten hadden onze aandacht.

Het heeft nog een aantal jaren geduurd voordat ons idee vastere vorm kreeg. In 2015 was het zover!

De Robert F.W. Bruinsma Foundation is van start gegaan.

Het is een stichting geworden die vooral jong talent op muzikaal gebied financieel en praktisch gaat ondersteunen en ze een podium zal bieden om zich te presenteren. Niet alleen aan publiek maar zeker ook aan vertegenwoordigers van concertzalen en agentschappen op muzikaal gebied.

Het bestuur van onze stichting bestaat uit drie enthousiaste en competente mensen. Verder hebben wij een aantal deskundigen om ons heen kunnen verzamelen die ons op muzikaal gebied ondersteunen. Ik prijs me heel gelukkig dat deze mensen in dit project met ons mee willen gaan, meedenken en adviseren!

We hebben veel plannen maar allereerst is het werk gestart om de voormalige Andreaskerk in Naarden Vesting om te bouwen tot concertzaal. Dat zal onze basis zijn in de toekomst. Een eigen plek waar jonge, talentvolle pianisten kunnen komen musiceren, optreden voor publiek en oefenen met vrienden. Maar ook ander talent op cultureel gebied zal hier welkom zijn.

Begin 2018 is de transformatie van het gebouw gereed gekomen en BIJ ANDREAS is nu een feit.

Tijdens de verbouwing hebben wij contacten gelegd met muziekscholen, conservatoria en andere culturele instellingen. Daaruit zal telkens weer blijken welk talent onze steun nodig heeft. En op wat voor manier wij die steun mogelijk kunnen verlenen.

Hankie Bruinsma Verbrugh
Voorzitter

Scroll naar boven

There comes a time for young musicians when they graduate and are about to start independent lives in search of their true identities. This moment has been a turning point for many of us, as we were about to make our own choices, without the guidance of our teachers. As a young independent musician you are the one to choose the repertoire for your future recitals, build a network around you, find the interesting opportunities and the way to keep on growing and developing. For some of the students the transition happens naturally, but many of them need more opportunities and possibilities to create their own network.

Even though we have incredible amount of music competitions around the world and some of them are truly creative and help young artists to develop and give them opportunities to play around the world, I still think, that music is not about competing and we should be able to recognise a talent without the list of many prizes in their biographies.

As a young girl, I had my heroes, pianists, that I admired, but never dared to go near them, as they were completely out of my reach. Time has passed and I personally met some of my heroes and learned so much from them, in a simple conversation and especially while listening to them very closely.

Some time ago I started thinking , what if we could actually create an event, a festival, where young talented pianists could actually meet their heroes, a festival, where there are no sides, but one unity, where young can learn from the experienced and perform on the same stage.

Thanks to Hankie Bruinsma Verbrugh this idea took shape and found its home in Naarden, in a beautiful little concert hall “Bij Andreas”, where it took its start in May 2019. In spring of 2022 we’ll be hosting our 3rd edition, which gives me hope, that, the Festival will create many interesting possibilities for young talented musicians and will establish itself as a yearly event celebrating classical music.

Hope to see you all in Naarden!

Nino Gvetadze
Pianist / Co Founder / and Artistic Director of the Naarden International Piano Festival.

As a little girl I walked with my mother in Naarden Vesting, on the way to the Turfpoortstraat, on the way to my grandmother. the buildings! The Spanish House, St Andrew’s Church! The former church building which was built by the Robert F.W. Bruinsma was converted into a concert hall. How did that happen?

In my youth I listened to the St Matthew Passion many times in the Grote Kerk in Naarden. My parents were both organizationally involved in these beautiful performances by the Netherlands Bach Society. At that time, the seeds were sown for my development in and love for music. After my childhood and schooling, my husband and I have done a lot of work abroad and have lived in France for 25 years. The music then came into the background a bit, but it never really left my head. My husband passed away in 2005.

During that period I started organizing piano concerts on our estate in France. It was a success! And it gave me the energy and the idea to take up that also in the Netherlands after I sold the estate. To ensure that everything runs smoothly, the Robert F.W. Bruinsma set up. The main objective of our foundation is to support young musicians, especially piano students, on their way to their future.

The Andreaskerk in the Turfpoortstraat in Naarden Vesting has been purchased with the aim of creating a home base for the activities of our foundation. After three years of renovation, we have transformed the former church into a small-scale concert hall. In the initial phase of the renovation I met the pianist Nino Gvetadze. She was introduced to me by Jan Wijn, a well-known piano pedagogue in the Netherlands. Nino and I had a few conversations and it soon became clear that we are on the same page regarding thoughts about music and youth. So Nino presented her plan to me. An idea to bring young top talent from the piano master’s program at the conservatories into contact with people who are important for their development on the way to their career. And this was the starting signal for the ‘Naarden International Piano Festival’. We are both very proud that it has come to this.

You have a dream but you have to dare to stick your neck out to make it come true. Persevere, don’t hesitate, go after your goal!
Music connects people!
We hope to connect students with master pianists!
Together with Marco Meijdam, our producer and a small team of employees, we are doing our best to put this festival on the map for the future.
We hope to offer you as an audience a few days of beautiful music!

Hankie Bruinsma Verbrugh
Co-founder of the Naarden International Piano Festival
Chairman of the Robert F.W. Bruinsma Foundation

Hankie Bruinsma Verbrugh
© Ronald Knapp

Er komt een moment in het leven van jonge musici dat ze gaan afstuderen en hun onafhankelijke carrières tegemoet gaan, op zoek naar hun ware identiteit. Voor velen van ons is dit moment een keerpunt geweest omdat we toen onze eigen keuzes gingen maken zonder de steun van onze docenten. Als jong, onafhankelijk musicus, ben jij degene die het repertoire kiest voor de komende recitals, een netwerk rondom je heen opbouwt, interessante mogelijkheden opzoekt en een manier vindt om te groeien en je verder te ontwikkelen. Voor sommige van de studenten gaat die overgang op een natuurlijke wijze maar velen van hen hebben meer mogelijkheden en steun nodig om dat netwerk te creëeren.

Alhoewel er over de hele wereld enorm veel muziek competities bestaan waarvan sommigen werkelijk heel creatief en ondersteunend voor de studenten zijn, denk ik toch dat muziek niet om competitie gaat. We zouden in staat moeten zijn een groot talent te herkennen zonder eerst de lijst met prijzen in hun biografieën door te lezen.

Als jong meisje had ik mijn helden, pianisten die ik bewonderde. Maar nooit durfde ik ze te benaderen, ze waren compleet buiten mijn bereik. Tijden gingen voorbij en uiteindelijk heb ik persoonlijk enkele van mijn helden mogen ontmoeten. Ik leerde enorm veel van ze, simpelweg door een gesprek maar zeker door aandachtig naar hen te luisteren.

Een tijd geleden dacht ik, wat zou het mooi zijn als we een evenement konden organiseren, een festival, waarbij jonge talentvolle pianisten daadwerkelijk hun helden zouden kunnen ontmoeten. Zonder beperking of afstand met hen zouden kunnen spreken, met elkaar een groep vormen waarbij de jongeren van de ervaren pianisten kunnen leren en samen optreden op hetzelfde podium.

Met dank aan Hankie Bruinsma Verbrugh is dit idee werkelijkheid geworden en heeft het zijn thuis gevonden in Naarden, in een mooie kleine concertzaal, BIJ ANDREAS. Het is daar waar we voor het eerst het Naarden International Piano Festival zullen gaan houden in mei 2019! In het voorjaar van 2022 vindt onze derde editie plaats, wat mij hoop geeft dat het festival veel mogelijkheden zal bieden voor jonge getalenteerde musici en dat het festival zich zal vestigen als een jaarlijks evenement dat klassieke muziek viert.

Ik hoop u allen in Naarden te ontmoeten!

Nino Gvetadze
Pianiste / Mede-oprichter / en Artistiek Directeur van het Naarden International Piano Festival

Als klein meisje wandelde ik met mijn moeder in Naarden Vesting, op weg naar de Turfpoortstraat, op weg naar mijn oma.Van het bezoek aan oma kan ik me niet veel meer herinneren maar wat me nog helder voor de geest staat zijn de hoge stoepen en de gebouwen! Het Spaansche Huis, de Andreaskerk! Het voormalige kerkgebouw wat door de stichting Robert F.W. Bruinsma werd verbouwd tot concertzaal. Hoe is dat zo gekomen?

In mijn jeugd heb ik in de Grote Kerk van Naarden vele malen de Matthäus Passion beluisterd. Mijn ouders waren beiden op organisatorisch gebied betrokken bij deze prachtige uitvoeringen door de Nederlandse Bachvereniging. In die tijd werd bij mij de kiem gelegd voor mijn ontwikkeling in, en liefde voor muziek. Na mijn jeugd en schoolopleiding ben ik door werkzaamheden van mijn man en mij veel in het buitenland geweest en heb 25 jaar in Frankrijk gewoond. De muziek kwam toen wat op de achtergrond maar is nooit echt uit mijn hoofd verdwenen. Mijn man overleed in 2005.

In die periode ben ik begonnen met het organiseren van pianoconcerten op ons landgoed in Frankrijk. Het werd een succes! En het gaf me de energie en het idee om dat ook in Nederland op te pakken nadat ik het landgoed verkocht had. Om het geheel in goede banen te leiden is de stichting Robert F.W. Bruinsma opgezet. De voornaamste doelstelling van onze stichting is het ondersteunen van jonge musici, met name pianostudenten, op weg naar hun toekomst.

De Andreaskerk in de Turfpoortstraat in Naarden Vesting is aangekocht met als doel een thuisbasis te creëeren voor de aktiviteiten van onze stichting. Na drie jaar verbouwing hebben we de voormalige kerk omgetoverd tot een kleinschalig concertzaaltje. In de beginfase van de verbouwing heb ik de pianiste Nino Gvetadze ontmoet. Zij is aan mij voorgesteld door Jan Wijn, bekend pianopedagoog in Nederland. Nino en ik hebben een paar gesprekken gevoerd en al snel werd duidelijk dat we op één lijn zitten betreffende gedachten over muziek en jeugd. Derhalve legde Nino mij haar plan voor. Een idee om jong toptalent uit de masteropleiding piano van de conservatoria in contact te brengen met mensen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling op weg naar hun carrière. En dit werd het startschot voor het ‘Naarden International Piano Festival’. We zijn beiden heel trots dat het zover gekomen is.

Je hebt een droom maar je moet je nek durven uitsteken om het te verwezenlijken. Doorzetten, niet aarzelen, je doel achterna gaan!
Muziek verbindt mensen!
Wij hopen studenten met meester pianisten te verbinden!
Samen met Marco Meijdam, onze producer en een klein team van medewerkers, doen wij ons best dit festival voor de toekomst op de kaart te zetten.
Wij hopen u als publiek een paar dagen mooie muziek te bieden!

Hankie Bruinsma Verbrugh

Mede-oprichter van het Naarden International Piano Festival

Voorzitter van de Robert F.W. Bruinsma Stichting

Hankie Bruinsma Verbrugh
© Ronald Knapp