Over ons

Het Naarden International Piano Festival werd eind 2018 opgericht met als doel ondersteuning te bieden aan talentvolle masterstudenten, die op het punt staan af te studeren en hun onafhankelijke leven als concertpianist gaan beginnen. Tijdens het festival zullen deze jonge pianisten zelf optreden, maar ook kennismaken met ervaren meesterpianisten. Het NIPF is geen concours maar een ontmoetingsplek voor beginnende en ervaren professionals.

Het festival omvat twee concertseries: de Master Pianists Concert Series en de Discovery Concert Series. Interviews met pianisten en leden van de Honorary Guests kunnen worden bijgewoond door publiek.

  • Nino Gvetadze – Artistiek Leider
  • Dorien van Londen – Zakelijk Leider
  • Marco van Es – Marketing en Communicatie
  • Satu Hoogeveen – Producent

Nino Gvetadze

Artistiek Leider & Mede-oprichter

Hankie Bruinsma Verbrugh

Voorzitter & Mede-oprichter

Eregasten

Tijdens het Naarden International Piano Festival zijn verschillende eregasten speciaal uitgenodigd. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse concertwereld, inclusief impresario’s, programmeurs en concertzaaldirecteuren. De jonge pianotalenten krijgen de kans om met hen van gedachten te wisselen.
In 2021 hebben we de volgende eregasten uitgenodigd:

  • Leontien van der Vliet – Managing partner Interartists Amsterdam
  • Stijn van der Schoor – Assistent-programmeur Het Concertgebouw Amsterdam
  • Jasper Bartlema – Programmeur Waalse Kerk Amsterdam
  • Liesbeth Den Boer – Programmeur Philharmonie Haarlem
  • Jan-Willem van Ree – Programmeur Edesche Concertzaal

De Robert F.W. Bruinsma Stichting

De Robert F.W. Bruinsma Stichting

Het idee voor deze stichting is lang geleden ontstaan na het overlijden van mijn man Robert Bruinsma. De gedachte was jonge mensen op weg te helpen en ze kansen te geven hun talenten verder te ontwikkelen. Met name piano studenten hadden onze aandacht.

Het heeft nog een aantal jaren geduurd voordat ons idee vastere vorm kreeg. In 2015 was het zover!

De Robert F.W. Bruinsma Foundation is van start gegaan.

Het is een stichting geworden die vooral jong talent op muzikaal gebied financieel en praktisch gaat ondersteunen en ze een podium zal bieden om zich te presenteren. Niet alleen aan publiek maar zeker ook aan vertegenwoordigers van concertzalen en agentschappen op muzikaal gebied.

Het bestuur van onze stichting bestaat uit drie enthousiaste en competente mensen. Verder hebben wij een aantal deskundigen om ons heen kunnen verzamelen die ons op muzikaal gebied ondersteunen. Ik prijs me heel gelukkig dat deze mensen in dit project met ons mee willen gaan, meedenken en adviseren!

We hebben veel plannen maar allereerst is het werk gestart om de voormalige Andreaskerk in Naarden Vesting om te bouwen tot concertzaal. Dat zal onze basis zijn in de toekomst. Een eigen plek waar jonge, talentvolle pianisten kunnen komen musiceren, optreden voor publiek en oefenen met vrienden. Maar ook ander talent op cultureel gebied zal hier welkom zijn.

Begin 2018 is de transformatie van het gebouw gereed gekomen en BIJ ANDREAS is nu een feit.

Tijdens de verbouwing hebben wij contacten gelegd met muziekscholen, conservatoria en andere culturele instellingen. Daaruit zal telkens weer blijken welk talent onze steun nodig heeft. En op wat voor manier wij die steun mogelijk kunnen verlenen.

Hankie Bruinsma Verbrugh
Voorzitter

Scroll naar boven

I was born in Tbilisi, Georgia, country of beautiful landscapes and rich musical traditions.
Even though non of my family members were professional musicians, I discovered piano from an early age. I loved composing little Waltzes and by the time when I was 5, I could already present a modest recital at the entrance exam of the Tbilisi Music School. Since that moment I have been blessed with the most inspiring teachers and possibilities to learn and develop, therefore, despite the turbulent years in my homeland, my first musical steps were full of interesting experiences.

For my Master’s degree I moved to the Netherlands and soon made my second home in Amsterdam, magical city, that charmed me from the first sight. During my studies I was honoured to have won the National Piano Competition (YPF) and later became a laureate of the Franz Liszt Piano Competition followed by the prestigious Borletti-Buitoni Award. These awards opened many doors to the concert halls all around the world.

I love playing solo recitals, where I can tell a personal story, as well as piano concertos and chamber music: to be inspired and communicate with other musicians is an incredible experience.

Making an album is always a magical moment, that’s probably where I become most demanding and honest. With every record I have been telling the stories, that are in a certain way connected to the certain stage of my life.

A few years ago I co-founded a piano festival in Naarden, that became a meeting point for pianists of different generations. I also lead the Delft Chamber Music Festival, where we celebrate the beauty of music and tell interesting stories annually, together with wonderful musicians.

I enjoy teaching my students at the Rotterdam Conservatory and giving master classes as well as listening as a Jury member to the young talented pianists at the International Competitions.

Being on stage and filling the room with a golden tone of a grand piano – that’s what I love the most in my profession, those moments when we get a chance to stop the time in the concert halls and communicate with our audience through the sound of music.

Hope to see you all in Naarden!

Nino Gvetadze
Pianist / Co Founder / and Artistic Director of the Naarden International Piano Festival.

As a little girl I walked with my mother in Naarden Vesting, on the way to the Turfpoortstraat, on the way to my grandmother. the buildings! The Spanish House, St Andrew’s Church! The former church building which was built by the Robert F.W. Bruinsma was converted into a concert hall. How did that happen?

In my youth I listened to the St Matthew Passion many times in the Grote Kerk in Naarden. My parents were both organizationally involved in these beautiful performances by the Netherlands Bach Society. At that time, the seeds were sown for my development in and love for music. After my childhood and schooling, my husband and I have done a lot of work abroad and have lived in France for 25 years. The music then came into the background a bit, but it never really left my head. My husband passed away in 2005.

During that period I started organizing piano concerts on our estate in France. It was a success! And it gave me the energy and the idea to take up that also in the Netherlands after I sold the estate. To ensure that everything runs smoothly, the Robert F.W. Bruinsma set up. The main objective of our foundation is to support young musicians, especially piano students, on their way to their future.

The Andreaskerk in the Turfpoortstraat in Naarden Vesting has been purchased with the aim of creating a home base for the activities of our foundation. After three years of renovation, we have transformed the former church into a small-scale concert hall. In the initial phase of the renovation I met the pianist Nino Gvetadze. She was introduced to me by Jan Wijn, a well-known piano pedagogue in the Netherlands. Nino and I had a few conversations and it soon became clear that we are on the same page regarding thoughts about music and youth. So Nino presented her plan to me. An idea to bring young top talent from the piano master’s program at the conservatories into contact with people who are important for their development on the way to their career. And this was the starting signal for the ‘Naarden International Piano Festival’. We are both very proud that it has come to this.

You have a dream but you have to dare to stick your neck out to make it come true. Persevere, don’t hesitate, go after your goal!
Music connects people!
We hope to connect students with master pianists!
Together with Marco Meijdam, our producer and a small team of employees, we are doing our best to put this festival on the map for the future.
We hope to offer you as an audience a few days of beautiful music!

Hankie Bruinsma Verbrugh
Co-founder of the Naarden International Piano Festival
Chairman of the Robert F.W. Bruinsma Foundation

Hankie Bruinsma Verbrugh
© Ronald Knapp

Ik ben geboren in Tbilisi, Georgië, land van prachtige landschappen en rijke muzikale tradities.
Hoewel geen van mijn familieleden professionele musici waren, ontdekte ik de piano al op jonge leeftijd. Ik hield van het componeren van kleine walsjes en tegen de tijd dat ik 5 was, kon ik al een bescheiden recital geven op het toelatingsexamen van de Tbilisi Music School. Sindsdien ben ik gezegend met de meest inspirerende leraren en mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen, daarom waren mijn eerste muzikale stappen, ondanks de turbulente jaren in mijn thuisland, vol interessante ervaringen.

Voor mijn master verhuisde ik naar Nederland en al snel vond ik mijn tweede thuis in Amsterdam, magische stad, die me op het eerste gezicht betoverde. Tijdens mijn studie had ik de eer de Nationale Pianowedstrijd (YPF) te hebben gewonnen en later laureaat te zijn geworden van de Franz Liszt Pianoconcours gevolgd door de prestigieuze Borletti-Buitoni Award. Deze awards opende vele deuren naar concertzalen over de hele wereld.

Ik hou van solorecitals, waar ik een persoonlijk verhaal kan vertellen, maar ook van pianoconcerten en kamermuziek: geïnspireerd raken en communiceren met andere musici is een ongelooflijke ervaring.

Een album maken is altijd een magisch moment, daar word ik waarschijnlijk het meest veeleisend en eerlijk. Bij elke plaat heb ik de verhalen verteld, die op een bepaalde manier verbonden zijn met een bepaalde fase in mijn leven.

Een paar jaar geleden was ik medeoprichter van een pianofestival in Naarden, dat een ontmoetingsplaats werd voor pianisten van verschillende generaties. Ook leid ik het Delft Chamber Music Festival, waar we de schoonheid van muziek vieren en jaarlijks interessante verhalen vertellen, samen met geweldige muzikanten.

Ik geniet ervan les te geven aan mijn studenten aan het Rotterdams Conservatorium en masterclasses te geven en als jurylid te luisteren naar de jonge getalenteerde pianisten op de Internationale Competities .

Op het podium staan en de kamer vullen met de gouden toon van een vleugel – dat is waar ik het meest van hou in mijn beroep, die momenten waarop we de kans krijgen om de tijd in de concertzalen stil te zetten en met ons publiek te communiceren via het geluid van muziek.

Ik hoop jullie allemaal te zien in Naarden!

Nino Gvetadze
Pianist / Medeoprichter / en Artistiek Directeur van het Naarden International Piano Festival.

Als klein meisje wandelde ik met mijn moeder in Naarden Vesting, op weg naar de Turfpoortstraat, op weg naar mijn oma.Van het bezoek aan oma kan ik me niet veel meer herinneren maar wat me nog helder voor de geest staat zijn de hoge stoepen en de gebouwen! Het Spaansche Huis, de Andreaskerk! Het voormalige kerkgebouw wat door de stichting Robert F.W. Bruinsma werd verbouwd tot concertzaal. Hoe is dat zo gekomen?

In mijn jeugd heb ik in de Grote Kerk van Naarden vele malen de Matthäus Passion beluisterd. Mijn ouders waren beiden op organisatorisch gebied betrokken bij deze prachtige uitvoeringen door de Nederlandse Bachvereniging. In die tijd werd bij mij de kiem gelegd voor mijn ontwikkeling in, en liefde voor muziek. Na mijn jeugd en schoolopleiding ben ik door werkzaamheden van mijn man en mij veel in het buitenland geweest en heb 25 jaar in Frankrijk gewoond. De muziek kwam toen wat op de achtergrond maar is nooit echt uit mijn hoofd verdwenen. Mijn man overleed in 2005.

In die periode ben ik begonnen met het organiseren van pianoconcerten op ons landgoed in Frankrijk. Het werd een succes! En het gaf me de energie en het idee om dat ook in Nederland op te pakken nadat ik het landgoed verkocht had. Om het geheel in goede banen te leiden is de stichting Robert F.W. Bruinsma opgezet. De voornaamste doelstelling van onze stichting is het ondersteunen van jonge musici, met name pianostudenten, op weg naar hun toekomst.

De Andreaskerk in de Turfpoortstraat in Naarden Vesting is aangekocht met als doel een thuisbasis te creëeren voor de aktiviteiten van onze stichting. Na drie jaar verbouwing hebben we de voormalige kerk omgetoverd tot een kleinschalig concertzaaltje. In de beginfase van de verbouwing heb ik de pianiste Nino Gvetadze ontmoet. Zij is aan mij voorgesteld door Jan Wijn, bekend pianopedagoog in Nederland. Nino en ik hebben een paar gesprekken gevoerd en al snel werd duidelijk dat we op één lijn zitten betreffende gedachten over muziek en jeugd. Derhalve legde Nino mij haar plan voor. Een idee om jong toptalent uit de masteropleiding piano van de conservatoria in contact te brengen met mensen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling op weg naar hun carrière. En dit werd het startschot voor het ‘Naarden International Piano Festival’. We zijn beiden heel trots dat het zover gekomen is.

Je hebt een droom maar je moet je nek durven uitsteken om het te verwezenlijken. Doorzetten, niet aarzelen, je doel achterna gaan!
Muziek verbindt mensen!
Wij hopen studenten met meester pianisten te verbinden!
Samen met Marco Meijdam, onze producer en een klein team van medewerkers, doen wij ons best dit festival voor de toekomst op de kaart te zetten.
Wij hopen u als publiek een paar dagen mooie muziek te bieden!

Hankie Bruinsma Verbrugh

Mede-oprichter van het Naarden International Piano Festival

Voorzitter van de Robert F.W. Bruinsma Stichting

Hankie Bruinsma Verbrugh
© Ronald Knapp