Naarden Internationaal Piano Festival

Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden van BIJ ANDREAS & van het ‘Naarden International Piano Festival’

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de onderneming en degene die (hierna te noemen: “klant”) een toegangsbewijs bestelt/koopt voor een door de onderneming georganiseerd evenement. Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomst tot stand komt via een door de onderneming voor het betreffende evenement ingeschakelde (officiële) (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”). Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor eenieder die enig evenement in het gebouw of op het terrein bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met de onderneming heeft gesloten.

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: (muziek)uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin van het woord.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan: de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden, etc. eromheen die deel uitmaken van het complex waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 Alle door de onderneming dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De onderneming is niet verplicht een toegangsbewijs te verkopen aan een klant.

2.2 De overeenkomst tussen de onderneming en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij de onderneming dan wel een (voor)verkoopadres koopt.

2.3 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de onderneming verstrekt fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden, of uit een door of vanwege de onderneming verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden. De digitale code is een unieke code.

2.4 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.5 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de onderneming. Een geldig toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het evenement. Na aanvang van het evenement wordt geen toegang meer verleend. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De onderneming mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is/de klant is. De onderneming is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de onderneming verstrekte toegangsbewijs.

2.6 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De klant ontvangt van de onderneming of het (voor)verkoopadres het toegangsbewijs in een dusdanige staat dat de onderneming op eenvoudige wijze de echtheid/geldigheid van het toegangsbewijs kan controleren. De klant is verplicht om het toegangsbewijs op eerste verzoek van de onderneming voorafgaande aan het evenement te tonen in eenzelfde staat. Indien het toegangsbewijs, bijvoorbeeld door beschadiging, niet meer op echtheid/geldigheid is te controleren, heeft de onderneming het recht om toegang te weigeren.

2.7 Alleen aanschaf bij de onderneming garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast met betrekking tot de aanschaf bij de onderneming rust op de klant.

2.8 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden of uit een verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden, wordt o.a. via elektronische communicatie aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor gekozen heeft om het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat dit op een veilige wijze kan worden verstrekt. De onderneming kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.9 Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang na afloop van het betreffende evenement.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop

3.1 De klant is gehouden het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en mag dit derhalve niet op enigerlei wijze aan derden doorverkopen, ter verkoop aanbieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.

3.2 De klant mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het evenement en/of een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen. Het oordeel van de onderneming of de intentie gericht is op (door)verkoop is bindend.

3.3 De klant mag zijn toegangsbewijs om niet aan derden ter beschikking stellen, mits dit niet in het kader van commerciële doeleinden geschiedt en hij de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, waaronder het verbod van doorverkoop, ook oplegt aan degene(n) aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en hij tegenover de onderneming garandeert dat deze persoon/personen deze verplichtingen nakomt/nakomen.

3.4 Een toegangsbewijs dat is/wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door de onderneming ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot het evenement noch op enige vorm van restitutie en/of schadevergoeding voor de klant en/of de houder.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

4.1 Tenzij door de onderneming anders georganiseerd, dient de klant in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zolang hij zich bevindt op de plaats waar het evenement wordt gehouden, en dit zowel vóór aanvang van als tijdens het evenement. Op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, van het ordepersoneel of van andere bevoegden, is de klant verplicht zijn toegangsbewijs te tonen.

4.2 Gedurende het verblijf van de klant op/in de plaats waar het evenement plaatsvindt dient de klant zich in overeenstemming met de huisregels van de onderneming te gedragen. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de door de onderneming daartoe aangewezen functionarissen, van de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

4.3 Het is de klant onder meer verboden:

 1. foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement;
 2. het evenement in welke vorm dan ook te registreren, waaronder begrepen te fotograferen, te filmen en (andere) geluids- en/of beeldopnamen te maken, alsook nadruk van en/of overname te plegen uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
 3. te roken op de plaats waar het evenement wordt gehouden;
 4. glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken;
 5. drugs mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken, en in sommige gevallen aanhouding en aangifte bij de politie;
 6. naar het oordeel van de daartoe door de onderneming aangewezen personen gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken;
 7. gezichtsbedekkende kleding te dragen, dit om redenen van beveiliging. Een klant van wie het gezicht niet zichtbaar is, kan de toegang tot de locatie ontzegd worden.
 8. grote (rug)tassen, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens of andere grote objecten mee te brengen naar de locaties waar het programma wordt gepresenteerd;
 9. beschadigingen aan te richten aan de plaats waar het evenement plaatsvindt. De klant is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de plaats waar het evenement plaatsvindt.
 10. op de plaats waar het evenement plaatsvindt goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden dan wel kosteloos te verschaffen;
 11. andere klanten te hinderen, daaronder begrepen (maar niet daartoe beperkt) door ongepast gedrag, daaronder begrepen molest, en diefstal.

Artikel 5 – Rechten van de onderneming

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de onderneming gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het toegangsbewijs. In de situatie(s) bedoeld in de vorige zin heeft de klant geen recht op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (daaronder begrepen servicekosten) aan het (voor)verkoopadres/de onderneming heeft voldaan en/of op een andere schadevergoeding. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het evenement. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2 De onderneming is gerechtigd de klant voorgoed of voor bepaalde tijd de toegang te ontzeggen tot de plaats waar het evenement wordt gehouden indien die klant tijdens een of meer vorige bezoeken aan de locatie waar het evenement wordt georganiseerd de regels uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden heeft overtreden of wanneer op andere wijze de gerechtvaardigde vrees bestaat voor beschadiging door de klant. De onderneming behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of hem van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de onderneming dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en de orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de onderneming gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren en het toegangsbewijs ongeldig te maken, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige vorm van vergoeding voor de schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De organisator, de artiesten en/of de onderneming zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van het evenement en de plaats waar dit plaatsvindt, inclusief het publiek, alsmede om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming, evenwel zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

5.5 De onderneming is gerechtigd de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door de onderneming noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van de plaats waar het evenement plaatsvindt. Een dergelijke aanpassing van de (reguliere) openingstijden geeft de klant geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs en/of op een schadevergoeding.

5.6 Indien zulks naar het inzicht van de onderneming en met het oog op de handhaving van de rust en de orde is aangewezen, heeft de onderneming het recht om een klant die pas arriveert na aanvang van het evenement de toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat hiervoor recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs en/of op een schadevergoeding bestaat.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden onder overmacht verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de onderneming geen invloed kan uitoefenen doch waardoor de onderneming niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer wordt onder overmacht verstaan: overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, onder wie andere bezoekers en/of de optredende artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten, door de aanwezigheid van het vrije zicht benemende personen en/of voorwerpen, door gelijktijdig plaatsvindende evenementen en/of door de toewijzing en verdeling van de staan- of zitplaatsen. Fouten gemaakt door derden in bijvoorbeeld aankondigingen, mededelingen en/of prijsopgaven met betrekking tot het evenement vallen eveneens onder overmacht. In geval van overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

6.2 Ingeval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede begrepen worden ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera, heeft de onderneming het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum dan wel het evenement te annuleren.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de onderneming wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal de onderneming uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die de onderneming heeft vermeld op het toegangsbewijs of, bij gebreke daarvan, de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant aan de onderneming of het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal de onderneming slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die de onderneming heeft vermeld op het toegangsbewijs of, bij gebreke daarvan, van de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant aan de onderneming of het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement.

6.4 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de onderneming wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Als de klant het evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke door of namens de onderneming op het toegangsbewijs is vermeld of, bij gebreke daarvan, van de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant aan het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de oorspronkelijke datum waarop het evenement had moeten plaatsvinden, of voor de nieuwe datum van het evenement als dit minder dan vier weken na de oorspronkelijke datum plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs inlevert bij een (voor)verkoopadres.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van de onderneming

7.1 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement geschieden door de klant voor eigen risico, in die zin dat de onderneming niet aansprakelijk is voor schade en/of letsel ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, waaronder verstaan: gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke schade en/of letsel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de onderneming.

7.2 De onderneming is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan de onderneming toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de onderneming is verzekerd en in dat geval slechts tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed. De aansprakelijkheid van de onderneming is uitgesloten (en komt dus niet voor vergoeding in aanmerking) voor:

 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, onder wie begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van) de plaats waar het evenement plaatsvindt, en van door deze derden ingeschakelde personen;
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de onderneming gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels.

7.3 De onderneming zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarvan en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden zou kunnen ontstaan.

7.4 De onderneming is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoering van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. De onderneming is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van een evenement.

7.5 De onderneming is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 – Voorwaarden verbonden aan het gebruik van de garderobe van de onderneming

8.1 Indien de onderneming een garderobe ter beschikking stelt, heeft de onderneming het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder voorwerpen van een naar de uitsluitende mening van de onderneming te grote omvang. Voor het gebruik van de garderobe van de onderneming wordt een vaste prijs gerekend per ter bewaring aangeboden voorwerp. Alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, helmen en paraplu’s worden voor afgifte in bewaarneming geaccepteerd. Behalve in tassen mogen zich daarin geen andere voorwerpen bevinden.

8.2 De klant die een jas of voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart de onderneming van verlies van of schade aan het afgegeven voorwerp.

8.3 Afgegeven jassen of voorwerpen worden door de onderneming bewaard uitsluitend voor de duur van het betreffende evenement. De klant is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij de onderneming af te halen voordat hij de locatie waar het evenement wordt gehouden verlaat, bij gebreke waarvan de onderneming het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van de locatie, volgend op de inbewaringgeving van het voorwerp.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De onderneming verwerkt persoonsgegevens van klanten en van bezoekers van haar website(s) conform haar privacystatement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en de onderneming bestaat is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, de overeenkomst tussen de onderneming en de klant of enige andere overeenkomst die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Scroll naar boven

Als klein meisje wandelde ik met mijn moeder in Naarden Vesting, op weg naar de Turfpoortstraat, op weg naar mijn oma. Van het bezoek aan oma kan ik me niet veel meer herinneren maar wat me nog helder voor de geest staat zijn de hoge stoepen en de gebouwen! Het Spaansche Huis, de Andreaskerk! Het voormalige kerkgebouw wat door de stichting Robert F.W. Bruinsma werd verbouwd tot concertzaal. Hoe is dat zo gekomen?

In mijn jeugd heb ik in de Grote Kerk van Naarden vele malen de Matthäus Passion beluisterd. Mijn ouders waren beiden op organisatorisch gebied betrokken bij deze prachtige uitvoeringen door de Nederlandse Bachvereniging. In die tijd werd bij mij de kiem gelegd voor mijn ontwikkeling in, en liefde voor muziek. Na mijn jeugd en schoolopleiding ben ik door werkzaamheden van mijn man en mij veel in het buitenland geweest en heb 25 jaar in Frankrijk gewoond. De muziek kwam toen wat op de achtergrond maar is nooit echt uit mijn hoofd verdwenen. Mijn man overleed in 2005.

In die periode ben ik begonnen met het organiseren van pianoconcerten op ons landgoed in Frankrijk. Het werd een succes! En het gaf me de energie en het idee om dat ook in Nederland op te pakken nadat ik het landgoed verkocht had. Om het geheel in goede banen te leiden is de stichting Robert F.W. Bruinsma opgezet. De voornaamste doelstelling van onze stichting is het ondersteunen van jonge musici, met name pianostudenten, op weg naar hun toekomst.

De Andreaskerk in de Turfpoortstraat in Naarden Vesting is aangekocht met als doel een thuisbasis te creëeren voor de aktiviteiten van onze stichting. Na drie jaar verbouwing hebben we de voormalige kerk omgetoverd tot een kleinschalig concertzaaltje. In de beginfase van de verbouwing heb ik de pianiste Nino Gvetadze ontmoet. Zij is aan mij voorgesteld door Jan Wijn, bekend pianopedagoog in Nederland. Nino en ik hebben een paar gesprekken gevoerd en al snel werd duidelijk dat we op één lijn zitten betreffende gedachten over muziek en jeugd. Derhalve legde Nino mij haar plan voor. Een idee om jong toptalent uit de masteropleiding piano van de conservatoria in contact te brengen met mensen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling op weg naar hun carrière. En dit werd het startschot voor het ‘Naarden International Piano Festival’. We zijn beiden heel trots dat het zover gekomen is.

Je hebt een droom maar je moet je nek durven uitsteken om het te verwezenlijken. Doorzetten, niet aarzelen, je doel achterna gaan!
Muziek verbindt mensen!
Wij hopen studenten met meester pianisten te verbinden!
Met een klein team van medewerkers doen wij ons best dit festival voor de toekomst op de kaart te zetten.
Wij hopen u als publiek een paar dagen mooie muziek te bieden!

Hankie Bruinsma Verbrugh
(14 december 1946 – 23 oktober 2023)
Mede-oprichter van het Naarden International Piano Festival Oprichter en voormalig voorzitter van de Robert F.W. Bruinsma Stichting

Hankie Bruinsma Verbrugh
© Ronald Knapp

Ik ben geboren in Tbilisi, Georgië, land van prachtige landschappen en rijke muzikale tradities.
Hoewel geen van mijn familieleden professionele musici waren, ontdekte ik de piano al op jonge leeftijd. Ik hield van het componeren van kleine walsjes en tegen de tijd dat ik 5 was, kon ik al een bescheiden recital geven op het toelatingsexamen van de Tbilisi Music School. Sindsdien ben ik gezegend met de meest inspirerende leraren en mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen, daarom waren mijn eerste muzikale stappen, ondanks de turbulente jaren in mijn thuisland, vol interessante ervaringen.

Voor mijn master verhuisde ik naar Nederland en al snel vond ik mijn tweede thuis in Amsterdam, magische stad, die me op het eerste gezicht betoverde. Tijdens mijn studie had ik de eer de Nationale Pianowedstrijd (YPF) te hebben gewonnen en later laureaat te zijn geworden van de Franz Liszt Pianoconcours gevolgd door de prestigieuze Borletti-Buitoni Award. Deze awards opende vele deuren naar concertzalen over de hele wereld.

Ik hou van solorecitals, waar ik een persoonlijk verhaal kan vertellen, maar ook van pianoconcerten en kamermuziek: geïnspireerd raken en communiceren met andere musici is een ongelooflijke ervaring.

Een album maken is altijd een magisch moment, daar word ik waarschijnlijk het meest veeleisend en eerlijk. Bij elke plaat heb ik de verhalen verteld, die op een bepaalde manier verbonden zijn met een bepaalde fase in mijn leven.

Een paar jaar geleden was ik medeoprichter van een pianofestival in Naarden, dat een ontmoetingsplaats werd voor pianisten van verschillende generaties. Ook leid ik het Delft Chamber Music Festival, waar we de schoonheid van muziek vieren en jaarlijks interessante verhalen vertellen, samen met geweldige muzikanten.

Ik geniet ervan les te geven aan mijn studenten aan het Rotterdams Conservatorium en masterclasses te geven en als jurylid te luisteren naar de jonge getalenteerde pianisten op de Internationale Competities .

Op het podium staan en de kamer vullen met de gouden toon van een vleugel – dat is waar ik het meest van hou in mijn beroep, die momenten waarop we de kans krijgen om de tijd in de concertzalen stil te zetten en met ons publiek te communiceren via het geluid van muziek.

Ik hoop jullie allemaal te zien in Naarden!

Nino Gvetadze
Pianist / Medeoprichter en Artistiek Directeur van het Naarden International Piano Festival